för kurs på Avancerad nivå

Att organisera för lärande – matematik och svenska i samverkan för skolår F – 6, 15 hp

Kurskod: UM7025

Gäller från:

Fastställd:

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: matematikämnets och svenskämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Löwing, M & Kilborn, W. (2008). Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle. Lund: Studentlitteratur. (360 s)

Skott, J., Jess, K. & Hansen, H. C. med Lundin, S. (2010). Matematik för lärare δ Didaktik. Malmö: Gleerups. (333 s)

Westerlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse. Stockholm: Natur & Kultur. (330 s)

 

Valbar avhandling – en av dessa avhandlingar väljs

Boistrup Björklund, L.(2010). Assessment Discourses in Mathematics Classrooms. A Multimodal Social Semiotic Study. Stockholm: Department of Mathematics and Science Education. Stockholm University. (243 s)

Ewald, A.(2007). Läskulturer - Lärare, elever och litteraturläsning i skolans mellanår. Malmö: Malmö högskola. (380 s)

Johansson, M. (2006). Teaching mathematics with textbooks: a classroom and curricular perspective. Luleå: Luleå universitetsbibliotek. (161 s)

Jönsson, K. (2007). Litteraturarbetets möjligheter - En studie av barns läsning i årskurs F-3. Malmö: Malmö högskola. (253 s)

Norén, E. (2010). Flerspråkiga matematikklassrum. Diskurser i grundskolans matematikundervisning. Stockholm: Departure of Mathematics and Science Education. Stockholm University. (133 s)

Torpsten, A-C. (2008). Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk och svenska skola. Växjö: Växjö universitet. (189 s)