för kurs på grundnivå

Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs - 15 hp

Kurskod: UM8013

Gäller från:

Fastställd:

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik

 

Obligatorisk kurslitteratur

Jesper Boesen m.fl. (red.)(2006), Lära och undervisa matematik – internationella perspektiv. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning. (288 s)

Claesson, Silva (2007). Spår av teorier i praktiken, några skolexempel. Studentlitteratur: Lund. (152 s)

 

Övrigt

Aktuella styrdokument