för kurs på grundnivå
Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I, 15 hp
Kurskod: UM3112
Gäller från: HT 2019
Fastställd: 20190627
Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Areskoug, M., Ekborg, M., Lindahl, B., & Rosberg, M (2017). Naturvetenskapens bärande idéer - för lärare F – 6. Malmö: Gleerups. (valda delar om ca 150s)

Axelsson, M., & Jakobson, B.  (2014). Språk och ämne i samspel. I B. Jakobson, I. Lundegård, & P-O. Wickman (red.), Lärande i handling. En pragmatisk didaktik, (s. 163–174). Lund: Studentlitteratur. (12s). Finns som elektronisk resurs.

Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L., & Wehner-Godée, G. (2014). Barn och Naturvetenskap: upptäcka, utforska och lära i förskola och skola. Stockholm: Liber. (180s)

Hamrin, M., & Norqvist, P. (2016). Fysik i vardagen. 266 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe. Lund: Studentlitteratur. (valda delar om ca 200s)

Harlen, W. (2005). Teaching, learning and assessing science 5-12. London: SAGE publications Ltd. (valda delar om ca 100s)

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I., & Vikström, A. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber. (valda delar om ca 150s)

Lundin, M. & Gunnarsson, G. (2010). Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. Redskap för en didaktisk analys. Stockholm: Liber. (124s)

Wejdmark, M. (2016). Leka och lära naturvetenskap och teknik ute: förskola och åk F-3 (2. uppl.). Vimmerby: Outdoor Teaching Förlag. (352s)

Skolverket (2011). Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning. Stockholm: Skolverket. (47s) Finns som elektronisk resurs.

Vetenskapliga artiklar om ca 150s.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument.

Kommentarmaterial till styrdokument.