för kurs på avancerad nivå

Verksamhetsförlagd utbildning III med ämnesdidaktik, 15 hp

Kurskod: UMK704

Gäller från: VT 2020

Fastställd: 20191211

Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Obligatorisk litteratur

Grettve, A., Israelsson, M., Jönsson, A. (2014) Att bedöma och sättabetyg. Tio utmaningar lärares vardag, Stockholm, Natur & Kultur. (ca 50s)

Klapp, A. (2015) Bedömning betyg och lärande. Lund, Studentlitteratur. (ca 70 s)

Nordlund, M. & Pettersson, A. (2019). Bedömning i matematik - i lärandets och undervisningens tjänst. Matematikdidaktiska texter, del 7. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Stockholms universitet. (ca 40 s)

Skott, J., Jess, K. & Hansen, H-C. (med Sverker Lundin) (2012) Matematik för lärare Didaktik, Malmö, Gleerups. (ca 50s)

Aktuella artiklar om 50 sidor. Väljs i samråd med kurslärare.

 

Övrigt

Aktuella styrdokument.