Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) stipulerar att universitetet skall bereda alla personer oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder likvärdiga möjligheter till högskoleutbildning. Lagen omfattar studenter och sökande på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Har du frågor eller vill anmäla ett ärende kontakta
Likabehandlingsansvarig:
Kristina Norhammar
Rum: P419, Svante Arrhenius väg 20 A
Telefon: 08-1207 6482
E-post: kristina.norhammar@mnd.su.se

Bifogat finns "Studenternas plan för lika rättigheter och möjligheter", fastställd 2019-04-09. I planen finns information om hur ett ärende handläggs.


Mer information