Årskurs 1

Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet, 7,5 hp, UMK212

Årskurs 2

Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik, 6 hp, UMK310

Årskurs 4

Lärande och bedömning, 5hp, UMK701
Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning för civilingenjörer och lärare 19 hp UMK802

Årskurs 5

Läroplansteori och ämnesdidaktik, 6 hp, UMK803

Examensarbete

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik har ett övergripande ansvar för de examensarbeten inom programmet som har huvudhandledare från Stockholms universitet, men examensarbetet kan också skrivas vid andra institutioner.

Universitetskonto

Nu kan du som studerar på programmet Civilingenjör och Lärare få ett universitetskonto. Du får hjälp att aktivera kontot vid Helpdesk, campus Frescati, Hus D plan 4, till höger om ingången till biblioteket. Ta med legitimation.
Universitetskontot: ingången till IT-tjänsterna vid Stockholms universitet

Mer information

Info-Center vid Kungliga Tekniska Högskolan
E-post: utbildning@kth.se
Telefon: 08-790 80 00
Kungliga Tekniska Högskolan